ಪಿ.ಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಕೊಪ್ಪಲ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಪಿ.ಜಿ. ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ - ವಾಣಿಜ್ಯ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ,ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು 
ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಕನ್ನಡ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಸಂವಹನ"

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.Dr.
ಮನೋಜ್ ಡಾಲಿ


ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ

: vskupgck@gmail.com

 : 08539 231435

 [icon icon=”mobile” color=”#ffffff” ] : 9480357374