ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು

ಸ್ಥಾನ

ಅವಧಿ

1

ಪ್ರೊ. ಮಂಜಪ್ಪ ಡಿ ಹೋಸಮೇನ್

ಕುಲಪತಿ

19/08/2010 to 18/8/2014

2

ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ.ಎಚ್. ​​ಶಿವ ಪ್ರಸಾದ್

ಪ್ರಭಾರಿ ಕುಲಪತಿ

18/8/14 to 12/11/14

3

ಪ್ರೊ. ಜಿ ಸೋಮಾಶೇಖರ್

ಪ್ರಭಾರಿ ಕುಲಪತಿ

12/11/14 to 4/3/15

4

ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಜಯನ್ನಾ

ಪ್ರಭಾರಿ ಕುಲಪತಿ

5/3/15 to 16/6/15

5

ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಎಂ .ಎಸ್.ಸುಭಾಸ್

ಕುಲಪತಿ

16/6/15 till date