ಕುಲಸಚಿವರು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)

ಡಾ.ರಮೇಶ ಓಲೇಕಾರ

ಕುಲಸಚಿವರು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)

ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಳ್ಳಾರಿ.