ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ

ವಿಷನ್

ಅಂತರ್ಗತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು

ಮಿಷನ್

ಯುಜಿಸಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳು.
 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು

Prof Venkataiah
Director

ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ವಿನಾಯಕ ನಗರ
ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್, ಬಳ್ಳಾರಿ 583105
ಮೇಲ್: director.cdcvskub@gmail.com
Ph: 08392 – 242093