ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ

ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗವು 2011ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪರಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗÀಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉದ್ಯಮ, ಸರ್ಕಾರ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಹೋಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗÀಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೋಳ್ಳೂವುದು. ವಿಭಾಗವು ಸಂಶೋಧನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂತರ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನೈಜ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಅಜಿಕ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾಯನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೇಯು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಮುಕ್ತ ಚುನಾಯಿತ ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳನ್ನು ಹೋಂದಿದೆ.

VISION:

To be recognized nationally and internationally in delivering outstanding Computer Science education and conducting research of high distinction, both of value and relevance to the society.

Mission:

To pursue creative research and new technologies in Computer Science disciplines in order to serve the needs of industry, government, society, and the scientific community.
Providing an environment in which students are given the essential resources to address research and solve real-world problems, participating in interdisciplinary research and its applications.

Faculty
Programs
Details of Research Projects
Details of Research Scholars
Faculty Name
Designation
View Profile

Santosh S Patil


AssistantProfessor
Profile


Dr. Hanumesh Vaidya
Chairman

Department of Computer Science
Janana Sagara Campus
Vijayanagara Sri Krishnadevaraya University
Bellary- 583105

: hvaidya@vskub.ac.in