ಕುಲಸಚಿವರು

ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಎನ್.ರುದ್ರೇಶ್ (K.A.S)

ಕುಲಸಚಿವರು

ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ – ಬಳ್ಳಾರಿ.