ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ “ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಖನಿಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗಳ (DMF) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಿನರಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ (DMFT) ಗಾಗಿ ಕಲಿಕೆ – ಬಳ್ಳಾರಿ”(25 – 26, ಮಾರ್ಚ್ 2022).