ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಯನ ವಿಭಾಗ


ಪ್ರೊ.ರಾಬರ್ಟ್ ಜೋಸ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ
ಜ್ಞಾನ ಸಗರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್
ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಬಳ್ಳಾರಿ- 583105

: